Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN NAPOLEON

De website van Napoleon bestaat uit verschillende webpagina's die door Wolf Steel Ltd. worden beheerd.
De website van Napoleon wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Door uw gebruik van de Napoleon-website geeft u aan akkoord te gaan met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.


WIJZIGINGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wolf Steel Ltd. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder de website van Napoleon wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Napoleon-website.


KOPPELINGEN NAAR EXTERNE WEBSITES

Er kunnen koppelingen naar andere websites ("Gekoppelde websites") op de website van Napoleon staan. Wolf Steel Ltd. heeft geen zeggenschap over de Gekoppelde websites en Wolf Steel Ltd. is niet verantwoordelijk voor de content van Gekoppelde websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot koppelingen op een Gekoppelde website of wijzigingen of updates op een Gekoppelde website. Wolf Steel Ltd. is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdrachten die van een Gekoppelde website worden ontvangen. Wolf Steel Ltd. verstrekt deze koppelingen uitsluitend uit gemaksoverwegingen. Het feit dat een koppeling is opgenomen, houdt niet in dat Wolf Steel Ltd. de website of een van zijn exploitanten steunt.


GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Een van de voorwaarden van het gebruik dat u van de website van Napoleon maakt, is dat u Wolf Steel Ltd. verzekert dat u de website van Napoleon niet zult gebruiken voor doelen die onrechtmatig of in deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen verboden zijn. U mag de website van Napoleon niet op een wijze gebruiken die de Napoleon-website buiten werking kan stellen of beschadigen, overbelasten of verstoren of het gebruik van en het kunnen beschikken over de website van Napoleon door anderen kan verhinderen. U mag via geen enkel middel dat niet met name daarvoor ter beschikking wordt gesteld of verstrekt materiaal of informatie ophalen of pogen op te halen via de Napoleon-websites.


GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De website van Napoleon kan prikborddiensten, chatvelden, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpaginas, kalenders en/of andere berichten- of communicatievoorzieningen (samen Communicatiediensten) bevatten die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat u met het publiek in het algemeen of met een groep kunt communiceren, u stemt ermee in om de Communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die fatsoenlijk zijn en betrekking hebben op de bepaalde Communicatiedienst. Zonder tot de gegeven voorbeelden beperkt te zijn, gaat u ermee akkoord bij het gebruik van de Communicatiediensten u van het volgende te onthouden:

 • Anderen in diskrediet brengen, belagen, lastigvallen, stalken, bedreigen of op een andere manier inbreuk te maken op wettelijke rechten van anderen, zoals het recht op privacy en auteursrechten.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van een onderwerp, naam, materiaal of informatie die onfatsoenlijk, godslasterlijk, smadelijk, inbreukmakend, aanstootgevend, onbetamelijk of onwettig zijn.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten die beschermd worden door wetten met betrekking tot intellectueel eigendom (of het recht op privacy of auteursrechten), tenzij u de rechten erop heeft of zeggenschap heeft over deze rechten of alle benodigde toestemmingen heeft gekregen.
 • Bestanden met virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's uploaden die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
 • Voor een zakelijke doel goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten met name toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Een bestand downloaden dat door een andere gebruiker van de Communicatiedienst is geplaatst waarvan u weet, of redelijkerwijs kunt weten, dat het niet op die manier legaal gedistribueerd kan zijn.
 • Auteursaanduidingen, juridische of andere kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels met de oorsprong of de bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand vervalsen of verwijderen.
 • Een andere gebruiker beperken of verhinderen Communicatiediensten te gebruiken en te benutten.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Zonder hun toestemming gegevens over anderen verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen.
 • Toepasselijke wetten of regelgeving overtreden.

Wolf Steel Ltd. is niet verplicht om de Communicatiediensten te bewaken. Wolf Steel Ltd. behoudt zich echter wel het recht voor om geplaatst materiaal op een Communicatiedienst te bekijken en naar eigen goeddunken te verwijderen. Napoleon behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip, om elke reden en zonder u hiervan in kennis te stellen uw toegangsrecht tot een of alle Communicatiediensten te beëindigen.


Wolf Steel Ltd. behoudt zich altijd het recht voor om informatie bekend te maken als dit nodig is om aan de wet, regelgeving, juridische processen of overheidsverzoeken te voldoen, of om naar eigen goeddunken informatie of materiaal geheel of deels te bewerken, plaatsing te weigeren of het te verwijderen.


Denk goed na voordat u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen afgeeft op een Communicatiedienst. Wolf Steel Ltd. heeft noch zeggenschap over, noch steunt de content, berichten of informatie binnen Communicatiediensten, en Wolf Steel Ltd. wijst daarom specifiek alle aansprakelijkheid af in het kader van de Communicatiediensten en alle acties die voortkomen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Wolf Steel Ltd., en hun meningen hoeven niet per se die van Wolf Steel Ltd. te reflecteren.


Er kunnen beperkingen gelden op het gebruik, de reproductie en/of verspreiding van materiaal dat naar een Communicatiedienst wordt geüpload. U bent ervoor verantwoordelijk zich aan zulke beperkingen te houden als u de materialen download.


AAN Wolf Steel Ltd. VERSTREKTE OF OP EEN WEBSITE VAN Napoleon GEPLAATSTE MATERIALEN

Wolf Steel Ltd. eist geen materialen die u aan Wolf Steel Ltd. verstrekt (met inbegrip van feedback en suggesties) of op een Website van Napoleon of de bijbehorende diensten plaatst, uploadt, invoert of verzendt (samen Inzendingen) op als eigendom. Door echter uw Inzendingen te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of te verzenden, verleent u Wolf Steel Ltd., zijn aangesloten ondernemingen en betreffende sublicentiehouders toestemming om uw Inzending te gebruiken in het kader van de uitvoering van hun internetbedrijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht op: het kopiëren, distribueren, overdragen, openbaar vertonen, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en een andere maatvoering geven van uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.


Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van uw Inzending, overeenkomstig deze Algemene voorwaarden. Wolf Steel Ltd. is niet verplicht om een Inzending te plaatsen of te gebruiken die u verstrekt, en kan naar eigen goeddunken een Inzending altijd verwijderen.


Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren of te verstrekken, garandeert en verklaart u dat de Inzending uw eigendom is of dat u anderszins aanspraak heeft op de rechten volgens de beschrijving in deze paragraaf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle rechten die nodig zijn om de Inzendingen te mogen verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of verzenden.


DISCLAIMER AANSPRAKELIJKHEID


DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE WEBSITE VAN Napoleon OF VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT, KUNNEN ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. HIERIN WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. Wolf Steel Ltd. EN/OF ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN ALTIJD VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP DE WEBSITE VAN Napoleon. U BEHOORT U NIET TE VERLATEN OP ADVIES DAT VIA DE WEBSITE VAN Napoleon IS GEGEVEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN, RAADPLEEG DE BETREFFENDE PROFESSIONAL VOOR ADVIES DAT OP UW SITUATIE IS AFGESTEMD.


Wolf Steel Ltd. EN/OF ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDLOOSHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHOREND GRAFISCH MATERIAAL OP DE WEBSITE VAN NAPOLEON VOOR WILLEKEURIG WELK DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET GELDEND RECHT WORDT AL DEZE INFORMATIE EN ALLE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHOREND GRAFISCH MATERIAAL GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT" ZONDER ENIGE GARANTIE OF STAAT. Wolf Steel Ltd. EN/OF ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN BEWERINGEN OVER DE STAAT WAARIN DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHOREND GRAFISCH MATERIAAL ZICH BEVINDT AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF STAAT VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.


VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR HET GELDEND RECHT ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL Wolf Steel Ltd. EN/OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF DE WERKING VAN DE WEBSITE VAN Napoleon, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN Napoleon OF DE BETREFFENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHOREND GRAFISCH MATERIAAL DAT VIA DE WEBSITE VAN Napoleon WORDT VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN Napoleon, HETZIJ OP BASIS VAN WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Wolf Steel Ltd. OF EEN VAN DE LEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE VOORGAANDE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ÉÉN OF MEER DELEN VAN DE WEBSITE VAN Napoleon, OF MET ÉÉN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE MOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN Napoleon TE STAKEN.


CONTACT KLANTENSERVICE: admin@napoleon.com

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING

Wolf Steel Ltd. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder u hierover in kennis te stellen uw toegang tot de gehele of een deel van de website van Napoleon plus de bijbehorende diensten te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal is toegestaan door het recht, zijn de wet- en regelgeving van de staat Washington in de VS van toepassing op deze overeenkomst en u stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid en HET rechtsgebied van de rechtbank in San Mateo County, California in de VS voor alle geschillen die voortvloeieN of verband houden met het gebruik van de website van Napoleon. Het gebruik van de Napoleon-website is niet geautoriseerd in rechtsgebieden waar niet alle bepalingen in deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot deze paragraaf. u stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentverband ontstaat tussen u en Napoleon ten gevolge van deze overeenkomst over het gebruik van de Napoleon-website. Op de uitvoering die Wolf Steel Ltd. aan deze overeenkomst geeft, zijn bestaande wet- en regelgeving en juridische processen van toepassing, en niets in deze overeenkomst weerspreekt het recht van Wolf Steel Ltd. om te voldoen aan verzoeken van of verplichtingen jegens de overheid, de rechtbank en wethandhavingsinstanties over uw gebruik van de Napoleon-website of verstrekte of door Wolf Steel Ltd. verzamelde informatie over zulk gebruik. Als bepaald wordt dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens het toepasselijke recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de eerder genoemde garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, zal de ongeldige of niet-afdwinbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst van kracht blijven. Tenzij in deze overeenkomst anders is vermeld, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Wolf Steel Ltd. betreffende de website van Napoleon en vervangt het alle eerdere of tegelijktijdig lopende communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Wolf Steel Ltd. betreffende de website van Napoleon. In juridische of administratieve processen op grond van of over deze overeenkomst zijn een versie van deze overeenkomst op papier en alle kennisgevingen in elektronische vorm in dezelfde mate toegestaan, en gelden dezelfde voorwaarden als die voor andere bedrijfsdocumenten en records die oorspronkelijk op papier zijn gegenereerd en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in de Engelse taal zijn opgemaakt.


KENNISGEVINGEN OVER COPYRIGHT EN HANDELSMERK:

Voor alle content van de Napoleon-website geldt: Copyright 2015 van Wolf Steel Ltd. en/of zijn leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van bij name genoemde bedrijven en producten in deze overeenkomst kunnen het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren zijn.
De bedrijven, organisaties, producten, mensen en evenementen die als voorbeeld worden genoemd in deze overeenkomst, zijn fictief. Er wordt niet gedoeld op een band met een werkelijk bedrijf, organisatie, product, persoon of evenementen, noch mag dit worden geïmpliceerd.
Alle rechten die niet met name in deze overeenkomst worden genoemd, zijn voorbehouden.


KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR CLAIMS BETREFFENDE INBREUK OP COPYRIGHT

Op grond van Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) moeten claims over inbreuk op copyright volgens de copyrightwetgeving in de Verenigde Staten worden verzonden naar de Dienst